top of page

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti
ULTIMA PRODUCTION, s.r.o.
se sídlem Počernická 699/62d, Malešice, 108 00 Praha 10
IČ: 04575989

1. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“) se vztahuje na vztahy mezi obchodní společností ULTIMA PRODUCTION, s.r.o., se sídlem Počernická 699/62d, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 04575989 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové adrese www.kvetyvobraze.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

2. Osobní údaje kupujícího získávané v souvislosti s nákupem zboží jsou chráněny Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

3. Prodávající zpracovává následující osobní údaje kupujícího:
* jméno a příjmení
* název firmy
* IČO a DIČ
* fakturační adresa
* doručovací adresa
* bankovní spojení
* adresa elektronické pošty
* telefonní číslo
* údaje o zakoupeném zboží.

4. Faktury za zboží uchovává prodávající podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

5. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro vlastní účely jako jejich správce. V souvislosti vyřízením objednávky kupujícího může prodávající předat osobní údaje kupujícího svým přepravním partnerům.

6. K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby dle platných právních předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou a v míře nezbytně nutné pro naplnění účelu zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. V zákonem stanovených případech je prodávající oprávněn, resp. povinen, určité osobní údaje předat příslušným státním orgánům.

7. Účel zpracování osobních údajů:
* plnění kupní smlouvy, tj. vyřízení objednávky,
* plnění právních povinností vyplývajících z účetní a daňové legislativy, 
* zasílání obchodních sdělení,
* ochrana právních nároků prodávajícího, vnitřní evidence a kontrola
* vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů.

8. Kupující může v souvislosti se zpracováním osobních údajů kdykoli uplatnit následující práva:
* Právo na přístup k osobním údajům. Kupující má právo na informace o tom, zda a jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány a komu jsou případně předávány.
* Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů.
Právo na výmaz. Požádá-li kupující o výmaz, vymaže prodávající jeho osobní údaje pokud (1) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (2) zpracování je protiprávní, (3) kupující vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (4) tuto povinnost ukládá zákon.
* Právo na omezení zpracování osobních údajů. Kupující má právo na dočasné omezení zpracování osobních údajů.
* Právo na přenositelnost údajů. Kupující má právo na předání osobních údajů třetímu subjektu.
* Právo vznést námitku. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů prodávajícího. V případě, že prodávající neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy kupujícího nebo právy a svobodami, prodávající zpracování osobních údajů ukončí bez zbytečného odkladu.

9. Postupem dle čl. 6 tohoto prohlášení není dotčeno právo kupujícího obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

10. Pro další informace lze kontaktovat podávajícího: ULTIMA PRODUCTION, s.r.o., Počernická 699/62d, Malešice, 108 00 Praha 10, martina@kvetyvobraze.cz

V Praze dne         24.11.2020                                                                                         
ULTIMA PRODUCTION, s.r.o.

bottom of page